ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς καθορίζεται η αμοιβή του γραφείου σας;

Η αμοιβή του γραφείου εξαρτάται από την φύση της υπόθεσης και καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.Μπορεί να συμφωνηθεί είτε σε κατ΄ αποκοπή αμοιβή, είτε να συνδεθεί με το αποτέλεσμα, οπότε καθορίζεται σε ποσοστό (αμοιβή με ποσοστό επιτυχίας), το οποίο καταβάλλεται μόνο εάν η υπόθεση έχει επωφελές αποτέλεσμα για τον πελάτη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι χρεώσεις είναι από πριν γνωστές και συμφωνημένες.

Πώς μπορώ να λάβω αξιολόγηση για την υπόθεσή μου προτού σας την αναθέσω και ποιο είναι το κόστος της;

Αξιολόγηση της υπόθεσης μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από προσωπική επικοινωνία και συνάντηση και αφού έχουμε στην διάθεση μας το σύνολό των εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν. Εφόσον εν συνεχεία λάβουμε εντολή για τον χειρισμό της υπόθεσης σας, το κόστος της αξιολόγησης αφαιρείται από την συμφωνηθείσα αμοιβή του γραφείου μας.

Πώς καθορίζονται τα δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα;

Τα έξοδα χειρισμού της υπόθεσης βαρύνουν τον πελάτη. Το γραφείο μας ενημερώνει ως προς το ύψος στο οποίο θα ανέλθουν τα έξοδα αυτά.

Την υπόθεσή μου χειριζόταν άλλος Δικηγόρος ή Δικηγορικό γραφείο. Μπορείτε να την αναλάβετε;

Εφόσον άλλος συνάδελφος χειριζόταν την υπόθεσή σας, θα πρέπει, προτού αναλάβουμε την υπόθεση, ως απαιτείται από τον Κώδικα Δικηγόρων, να λάβετε επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν, στην οποία θα αναφέρει ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό της υποθέσεως σας.

Μπορεί η υπόθεσή μου να επιλυθεί εξωδικαστικά;

Ναι, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, όπως η Διαμεσολάβηση, η Διαιτησία και η Συμβιβαστική Επίλυση της διαφοράς. Η εμπειρία του γραφείου μας και των συνεργατών του στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μπορούν να σας εξασφαλίσουν την συντομότερη χρονικά επίλυση της διαφοράς με γνώμονα το οικονομικό κόστος.

Πόσο καιρό διαρκεί η δικαστική επιδίωξη μίας απαίτησης / η προσφυγή στην Δικαιοσύνη;

Η απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης.
Γενικότερα, οι διοικητικές και ποινικές υποθέσεις, με εξαίρεση τα αυτόφωρα αδικήματα, υπόκεινται σε χρονοβόρα οριστική διευθέτηση.
Για τις αστικές διαφορές, νέοι νόμοι προβλέπουν για κάποιες υποθέσεις σύντομους χρόνους εκδίκασης και έκδοσης απόφασης τουλάχιστον ως προς τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.

Τι είναι ο νόμος 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά); Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;

Ο νόμος 3869/2010, γνωστός ως νόμος Κατσέλη, δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και σε μια ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, χωρίς δόλο, να προβούν σε ρύθμιση ή απαλλαγή του συνόλου ή μέρους αυτών.

Τι χρειάζεται για να υπαχθώ στο νόμο 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά);

Θα πρέπει να αδυνατείτε να ανταποκριθείτε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, όχι μόνο στις δανειακές σας υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) και να μην έχετε κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης την εμπορική ιδιότητα, αν και υπάρχουν περιθώρια για όσους ασκούν μικροεμπορία να ενταχθούν, υπό προϋποθέσεις, στο Νόμο. Για να διασώσετε την κύρια κατοικία σας θα πρέπει να συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις. Το γραφείο μας έχει εμπειρία στον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου και μπορεί να σας κατευθύνει ώστε να μειώσετε τις οφειλές σας ή και να διασώσετε την κύρια κατοικία σας.

Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά);

Α) Υποβολή αιτήσεων προς τους πιστωτές για βεβαιώσεις οφειλών: οι πιστωτές υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του οφειλέτη, να του παρέχουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτούς οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα κλπ.
Β) Κατάθεση αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Είμαι μακροχρόνια άνεργος και/ή αντιμετωπίζουμε στην οικογένεια σοβαρά προβλήματα υγείας, πώς θα ωφεληθώ από το νόμο 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά);

Σε περιπτώσεις οφειλετών μακροχρόνια ανέργων ή με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων εξαιρετικών λόγων,μπορούν να προσδιοριστούν με απόφαση του Δικαστηρίου μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές.

Μπορεί να προστατευθεί η πρώτη κατοικία του οφειλέτη;

Υπό προϋποθέσεις ναι, το γραφείο μας διαθέτει τη δέουσα εμπειρία για να αναλάβει την προστασία της πρώτης κατοικίας με βάση τις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Αν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά), μπορώ να ρυθμίσω τις δανειακές μου υποχρεώσεις

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ορίζει δυνατότητες ρύθμισης για τους δανειολήπτες, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις.

Εργάζομαι σε μία επιχείρηση που μου οφείλει άδειες ή/και μισθούς, τί μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιώματά σας τόσο δικαστικώς όσο και εξωδικαστικώς. Το γραφείο μας μπορεί να σας παράσχει εξατομικευμένη λύση στο πρόβλημά σας

Είμαι έμπορος και κάποιος μου οφείλει χρήματα από επιταγή ή τιμολόγια, τί μπορώ να κάνω;

Αναλόγως από πού προκύπτει η οφειλή, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε Δικαστήρια. Ομοίως υπάρχει η δυνατότητα τακτικής αγωγής ή έκδοσης διαταγής πληρωμής. Το γραφείο μας θα προβεί στη διεκδίκηση των οφειλομένων υιοθετώντας το πιο πρόσφορο μέσο.

Πρόκειται να αγοράσω ένα ακίνητο, τί χρειάζομαι;

Κατ’ αρχήν, είναι σκόπιμο για την δική σας προστασία και ασφάλεια να αναθέσετε σε δικηγόρο τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκυφυλακείο ή τυχόν κτηματολόγιο. Ως προς τα έγγραφα που θα χρειαστείτε, αυτά θα οριστούν από τον συμβολαιογράφο που θα αναλάβει τη σύνταξη του συμβολαίου και διαφέρουν ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητοι οι προηγούμενοι τίτλοι κτήσης.

Εκμισθώνω ένα ακίνητο και μου χρωστάνε ενοίκια, τί μπορώ να κάνω;

Οι δυνατότητες που σας προσφέρονται ποικίλουν από το να διεκδικήσετε τα μισθώματα μέχρι να κάνετε έξωση στον μισθωτή. Αναλόγως του τί επιθυμείτε να κάνετε, θα σας ενημερώσουμε για την αντίστοιχη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί.

Πως μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού;

Καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας email. Κανονίστε μία συνάντηση μαζί μας έχοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα για να λάβετε πλήρεις απαντήσεις και λύσεις στα νομικά ζητήματα που σας απασχολούν.