Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΦΥΡΗ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Επαγγελματική κατάσταση: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με έδρα την Αθήνα.
Μέλος: Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007.
Σπουδές: Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με συμμετοχή σε πολυάριθμα σεμινάρια Εργατικού Δικαίου και Ποινικού Δικαίου και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Liège.
Τομείς Εξειδίκευσης: Εμπορικό, Εργατικό, Εταιρικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.
(Ξένες) γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική και Ελληνική Νοηματική.

Έχει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εταιρικών και εμπορικών υποθέσεων, σύνταξη εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων πάσης φύσεως. Nομικός σύμβουλος σε πολυεθνικές εταιρίες. Συμβουλευτική ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών σε θέματα εργατικού δικαίου, δικαίου προμηθειών και κανονιστικής συμμόρφωσης (Compliance), εξωδικαστική επίλυση διαφορών με διαπραγματεύσεις. Αισθητή παρουσία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.